اخبار جدید گوناگون

رکورد پیرترین فرد جهان به نام یک مرد ۱۱۱ ساله انگلیسی ثبت شد