اخبار جدید اجتماعی و حوادث , اخبار جدید پزشکی

توضیح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره مرگ یک پرستار