اخبار جدید بین الملل

دونالد ترامپ: یهودیانی که به بایدن رای دهند، باید تحت معاینه روانی قرار بگیرند