اخبار جدید بین الملل

عدم اجماع برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل