اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

عدم همراهی با یهودیان دلیل تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه!