اخبار جدید بین الملل

شورای امنیت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را به رأی می‌گذارد