اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

نام پدر از کارت ملی حذف خواهد شد