اخبار جدید بین الملل

عضویت فلسطین در سازمان ملل توسط آمریکا وتو شد