اخبار جدید اقتصادی

پرداخت حقوق بین ۵۰۰ تا ۱۹ هزار دلار در کشورهای عربی مقصدی جذاب برای مهاجران کار