اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فداکاری جوان سنندجی باعث نجات ۴ نفر و از دست رفتن جان خودش شد!