اخبار جدید اقتصادی , ویژه

آمار وحشتناک از فقر در کشور | ۸۹ درصد فقرا از شاغلین هستند!