اخبار جدید فناوری

هشدار گوگل درباره ارتباط عاطفی بین کاربر و هوش مصنوعی