اخبار جدید بین الملل

هواپیمای مقامات اسرائیلی در عربستان فرود آمد