اخبار جدید اقتصادی

در سه سال اخیر سرانه خط فقر سه برابر شده است