اخبار جدید اجتماعی و حوادث

کدام سربازان مشمول تشویقی می‌شوند؟