اخبار جدید سیاسی

کنعانی: معاهده حقابه ایران و افغانستان در حال اجراست