اخبار جدید بین الملل

سندرز خطاب به دانشجویان حامی غزه: شما در طرف درست تاریخ ایستاده‌اید