اخبار جدید اقتصادی

ارزش پول ملی در ۹۰ روز ۲۲ درصد کاهش یافت!