اخبار برگزیده , اخبار جدید گوناگون

روز شنبه به عنوان روز تعطیل مشخص شد