اخبار جدید اقتصادی

کالابرگ الکترونیک، امسال ۳۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه ایجاد می کند