اخبار جدید سیاسی , ویژه

خاتمی: مهمترین تهدید امروز کشور وضع زندگى مردم و ناامیدى از آینده است