اخبار جدید سیاسی

طالبان قصد همکاری برای حقابه ایران را ندارد