اخبار جدید بین الملل

رئیس جمهور چین: موضع  چین درباره جنگ اوکراین تغییر نکرده است