اخبار جدید بین الملل

در انفجار ترکیه هفت نفر ازجمله پنج پلیس زخمی شدند