اخبار جدید سیاسی

در صورت فوت رئیس جمهور چه کسی رئیس دولت خواهد شد؟