اخبار جدید سیاسی

قانون اساسی درباره فقدان رئیس جمهور چه می‌گوید؟