اخبار جدید گوناگون

عزای عمومی تعطیلی نیست؛ امور کشور برقرار است