اخبار جدید بین الملل

جان ۱۲۰۰ بیمار بیمارستان غزه در خطر است