اخبار جدید سیاسی

پزشکیان حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد