اخبار جدید اقتصادی

قیمت مرغ به ۷۶ هزار تومان کاهش یافت