اخبار جدید بین الملل

اجازه اقامت به ۵۰۰۰ ساکن غزه در کانادا