اخبار جدید بین الملل

ایرلند کشور فلسطین را به رسیمت شناخت