اخبار جدید ورزشی

صنعت نفت آبادان به لیگ یک سقوط کرد