اخبار جدید خشکسالی

دولت روحانی ١۵٠٠میلیارد تومان بودجه آب خوزستان را کجا خرج کرده است؟

دولت روحانی ١۵٠٠میلیارد تومان بودجه آب خوزستان را کجا خرج کرده است؟

بررسی چگونگی مدیریت بحران خشکسالی خوزستان

بررسی چگونگی مدیریت بحران خشکسالی خوزستان