اخبار جدید چهارشنبه سوری

آخرین آمار تلفات چهارشنبه‌سوری / ۲۱۸ مصدوم و ۱۶۳ آسیب چشمی

آخرین آمار تلفات چهارشنبه‌سوری / ۲۱۸ مصدوم و ۱۶۳ آسیب چشمی