اخبار جدید یارانه معیشتی

واریز یارانه جدید 1 میلیونی از آذرماه + شرایط دریافت یارانه جدید رئیسی

واریز یارانه جدید 1 میلیونی از آذرماه + شرایط دریافت یارانه جدید رئیسی

۶ برنامه معیشتی رئیسی / کدام یارانه از آذر پرداخت می‌شود؟

۶ برنامه معیشتی رئیسی / کدام یارانه از آذر پرداخت می‌شود؟