رشیدی کوچی: ماشین 5 میلیاردی را 90 تا 100 میلیارد تومان معامله می‌ کنند

top