اخبار جدید سیاسی

ثبت نام نهایی ۱۶۱۳ نفر در پایان روز دوم برای انتخابات مجلس