اخبار جدید سیاسی

ثبت نام نهایی ۱۶۱۳ نفر برای انتخابات مجلس در پایان روز دوم