اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

دلیل عدم استقبال سهامداران خرد و حقیقی با بورس چیست؟