اخبار جدید سیاسی

“مملکت مال حزب اللهی هاست” به معنی حذف رقبای انتخاباتی مجلس است