اخبار جدید اقتصادی

بورس ایران به نرخ تورم بی توجه است