اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

۱۱۱ هزار میلیارد تومان از انتشار اوراق نقدی تامین مالی شده است