اخبار جدید اقتصادی

سازمان امور مالیاتی: فاصله بین صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی کمتر از یک هفته باشد