اخبار جدید ورزشی

بانک ملت رسما مذاکرات برای تصدی بر مالکیت پرسپولیس را تایید کرد