اخبار جدید اقتصادی

دامنه نوسان بورس مثبت منفی یک درصد شد