اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

خروج سرمایه از بورس شدت گرفت