اخبار جدید اقتصادی , ویژه

بعد از سه سال بورس رکورد سقوط یازده روزه را شکست