اخبار جدید اقتصادی

سهامداران ریز و درشت از بازار سرمایه خارج شدند