اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

افزایش خروج پول حقیقی از بازار سرمایه